خوردن شیر همسر

ا سلام با توجه به اينکه در بعضي سايت ها نوشته شده خوردن شير از سينه همسر خود اشکالي ندارد آيا اين موضوع صحت دارد؟