احکام

احکام

سلام اگر شخصي شک کند در نماز 4 رکعتي که رکعت 3 است يا رکعت 4 چگونه بايد عمل کند ؟

اگر اين زينت تند و زننده باشد، و منشأ مفاسدى شود، جايز نيست.ابروي تاتو کرده و حکم آن براي آرايشگر

حکم کاشت ناخن طبق نظر مقام معظم رهبري اين کار في نفسه مانع ندارد و براي غسل و وضواگر رفع حاجب حرجي با شد حکم جبيره مت

عقد موقت يکي از قوانين پيشرفته و مترقي اسلام عزيز است که در جاي خود بسيار کارساز و مفيد مي­ باشد.

يکى از اختلافات مسلمانان در احکام عبادى، حکم مسح يا شستن پا در وضو است.ريشه اين اختلاف پردامنه را بايد در تفاوت روايا

حکم نگهداري خرگوش در خانه چيست؟ آيا ادرار ومدفوع خرگوش نجس است؟

شخصي بدون مجوز سازمان آب،ازخيابان يا پشت کنتور،انشعاب به منزل خود کشيده است،وضو گرفتن يا غسل کردن با اين آب چه حکمي د

موي گربه روي لباس نمازگزار،نمازراباطل مي کندچون ازاجزاي حيوان حرام گوشت است. 

مي خواستم بدانم آيا زني که عفونت زنانگي دارد و دائم ترشحات از بدنش خارج مي شود آيا بايد براي هر نمازي لباس زير خود را

آيا رنگ کردن مو در زمان بارداري گناه دارد؟