فرضیه

فرضیه تکامل

فرضیه تکامل و تنوع انواع یک نظریه قدیمی است و سابقه آن چنانکه«ش

يكي از فرضيه‌هايي كه در مورد قدرت ذهن در بعضي از معنويت‌هاي نوظهور ارائه مي‌شود؛ فرضيه جذب مي‌باشد، تعريف‌هاي متفاوتي