عشق به خدا

عشق به خدا

پاسخ اجمالی:مفهوم واژه خداوند، از عمومی ترین و ساده ترین مفاهیمی است که هر انسانی حتی منکران وجود خداوند نیز تصویری ا

عشق

عشق به خداوند مستلزم این است که به بندگان خدا عشق بورزی واین دو منافات با یکدیگر ندارند، درآیاتی از قرآن مجید داریم ک

عرفان حلقه کیهانی در آموزه های خود مقابل قرآن کریم می ایستد و نمونه های بسیاری در این باره در کتاب عرفان کیهانی و انس