تنبلی

تنبلی

در سرِ من خیالِ شعر نبود یا اگر بود، حالِ شعر نبود

تنبلی کودکان

كودكي دارم 7ساله كه در انجام كارهاي شخصي خود معطل مي كند و ور مي رود.مثلا هنگام پوشيدن جوراب ده دقيقه معطل مي كند و ب

جواب: در اوقات نشاط، مشغول به عبادت مستحبه شوید؛ و در اوقات کسالت، اقتصار (اکتفا) بر واجبات نمایید.

۱) میان احساس تا واقعیت فرسنگها فاصله است.