شهربانو همسر امام حسين (ع)

درباره ي ازدواج حسين بن علي ـ عليه السّلام ـ با شهربانو اظهار نظرهاي زيادي شده؛مشهور آن است كه وي دختر يزدگرد سوم آخر