جهان

اذالشمس کورت

این جهان دگرگون شده و نظم و قوانین حاکم بر آن به تبع تبدیل ذاتی آن دگرگون شده و نظامی دیگر با وضعیت دیگری مستقر خواهد

کرات اسمانی

كلمه يوم در قرآن همه جا به معناي روز (شبانه روز معمولي ) نيست , بلكه به معناي دوران نيز به كار رفته است ( مانند يوم ا

طبیعت

آيات زيادي از قرآن درباره عجايب جهان و موجودات مي باشد

جهان شناسی

اگر منظور از "جهان" ، جهان هستي باشد، يقينا نامتناهي است، چون خداوند هم در همين مجموعه تعريف مي شود؛ اما اگر مراد جها

در دو آيه قرآن به اين مطلب اشاره شده است: