نذری دادن در ایام تاسوعا و عاشورا

نذری

رسم نذری دادن و نذری گرفتن چند صد سال است که در ایران رواج دارد.