درمی روم

طنز

تازگی ها با خودم ور مــی روم گاه از دست ِ خودم در مــی روم