سنگ رویخ

طنز

دو سالِ مـسـتمــر هـی کـار کردم خودم را نفلـــه و بـیــــمار کـردم