سنگ رویخ

 • طنز

  دو سالِ مـسـتمــر هـی کـار کردم
  خودم را نفلـــه و بـیــــمار کـردم

  که با پول پــس انـــدازم تـمــامی
  خرم ماشینِ خشــــــکِ ثبتِ نامی

  سپس در یک سکانـــــس عاشقانه
  دهم آن را به کــــــدبانـــوی خانه