آب هندوانه

 • طنز

  در ایـن ایّـــامِ داغِ آفــــــتـابـــی!
  دلـــم کرده هــوای « مـوجِ آبـــی »

  چه حالی می دهد شــــب در اتاقی
  کــه دارد کــولــرِ گـازی بــــخوابی

  شــدم خستـــه ز شعــرِ طنز گفتن
  نــدارم حس و حالِ ســوژه یــابـی