دوست خوب من

 • طنز

  به خــدا فـــازِ تــو مــرا کُشته
  نـازِ من!، گـازِ تـــو مــرا کــشتــه

  چِـقَــدَر لــحظــه ی غذا خوبی
  بهتـر از آب و دوغ و مـــشـروبــی!

  ماه مــرداد و تــیر مــی چسبی
  وقـت نــان و پـنـیــر می چسبـی