دوست خوب من

طنز

به خــدا فـــازِ تــو مــرا کُشته نـازِ من!، گـازِ تـــو مــرا کــشتــه