روسیاه

 • طنز

  در میانِ غصـــه هایــم گـاه گاه
  می کِـشم از دسـت دانــشگاه آه

  بر سر خود می زنـم از شـهــریه
  گرچه قسطی می شود تا چند ماه

  پاتـوقم بـعد از غذای سلف هست
  تا سحــر در مــستــراح خوابگاه!

  این همه شهـــریه و پـــول زیاد
  ای دریغ از خدمت و قـدری رفاه