روسیاه

طنز

در میانِ غصـــه هایــم گـاه گاه می کِـشم از دسـت دانــشگاه آه