آئینه عبرت

 • طنز

  ششلیک همیشه می خورَد در شاندیز
  در سفـره نـگـاه او بـه ظــرف سـرریز!

  از خانـــه پـیـاده می رود تـا دم در!
  بـعدَش مـلِـکانــه لم دهد توی رونیز!

  کـلِّ هنــرش گـرفتنِ خودکار است!
  یا مُـهر زنـد به نامـه ها شـیک و تمیز!