آئینه عبرت

طنز

ششلیک همیشه می خورَد در شاندیز در سفـره نـگـاه او بـه ظــرف سـرریز!