نکوشید خیطی به بار آورید

 • طنز

  «بکوشید و خوبی به کار آورید» (۱)
  نکوشید خیطی به بار آورید!

  الا ظالمان جهان، از چه روی
  بر این خلق ایران فشار آورید؟!

  چو از هسته گوییم و نیروی آن
  سخن را سوی انفجار آورید!

  چرا در میان سخنهایتان
  دروغی چنین شاخدار آورید!