نکوشید خیطی به بار آورید

طنز

«بکوشید و خوبی به کار آورید» (1) نکوشید خیطی به بار آورید!