صفات

  • ایرانی متعصب

    هر شخصی با هر ایده ای که داشته باشد؛ مسلمان باشد یا کافر، یک سری صفات خوب و یک سری صفات ناشایست دارد. اگر صفات خوب او غالب باشد؛ حکم می شود که انسان شایسته و خوبی است و اگر صفات بد او غالب باشد؛ حکم می شود که انسان خوبی نیست.

  • آیه قرآنی

    اين الفاظ هنگامي كه در مورد انسان به كار مي رود تداعي دو وسيله مخصوص شنوايي و بينايي يعني چشم و گوش مي كند. ولي مسلما هنگامي كه درباره خداوند به كار مي رود از اين مفاهيم جدا و تجريد مي شود و حقيقت علم به شنيدني ها و ديدني ها را مي رساند.(1)