صفات

صفات الهی

از آنجایی که خداوند بسیط مطلق و نامحدود است نمی توان در مورد صفات خداوند توضیحی کامل از تمام جهات و بدون هیچ کاستی ار

ایرانی متعصب

هر شخصی با هر ایده ای که داشته باشد؛ مسلمان باشد یا کافر، یک سری صفات خوب و یک سری صفات ناشایست دارد.

آیه قرآنی

اين الفاظ هنگامي كه در مورد انسان به كار مي رود تداعي دو وسيله مخصوص شنوايي و بينايي يعني چشم و گوش مي كند.